IV Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój - Poznań
Poznań, 21.11.2016
 
Organizator:Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Główne cele:
- prezentacja tematyki prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych jak i przeglądowych;
- wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;
- publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia wystąpienia/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);
- przyznanie wyróżnień dla najlepszych referatów i posterów Młodych Naukowców;
- integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;
- nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Podejmowane tematy prac:
- nauki przyrodnicze: nauki o ziemi, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska,
leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, medycyna, anatomia, biochemia, biofizyka itp.;
- nauki inżynieryjne i techniczne: architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, elektronika, elektrotechnika,
mechanika, mechanizacja, inżynieria techniczna, materiałowa, produkcji, rolnicza, górnictwo, telekomunikacja, transport, itp.
- nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo, psychologia,
socjologia, religioznawstwo, teologia, ekonomia, prawo, nauki o rodzinie itp.

Dla kogo:
doktoranci, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodzi naukowcy z tytułem doktora (Early Stage Researchers – obrona doktoratu + 5lat),
studenci i magistranci chcących już teraz budować swój dorobek naukowy by kontynuować naukę na studiach doktoranckich (wystąpienia/plakaty/publikacje).
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology