Procedura wydawnicza, zasady etyki i recenzji.
 
PROCEDURA WYDAWNICZA

Autor nadsyłając pracę wraz z „oświadczeniem autora” potwierdza własnoręcznym podpisem, m.in., iż praca nie narusza praw osób trzecich, jest ona wolna od wad prawnych oraz, iż nie została ona dotąd opublikowana drukiem, jak również iż, nie uczestniczy ona aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym. Nadesłanie tego dokumentu jest obligatoryjne.

Nadsyłane pliki powinny mieć format *.doc lub *.docx. W przypadku braku możliwości nadesłania pliku w ww. formacie, prosimy o mailowe zapytanie czy zaakceptujemy dany format pliku. Wersja pracy rozpatrywana przez wydawnictwo jest zawsze najaktualniejszą wersją nadesłaną mailowo, której otrzymanie potwierdziliśmy mailową wiadomością zwrotną. Po złożeniu danej pozycji może ona zostać przesłana do Autora z prośbą o korektę autorską, w przypadku pozycji zawierających znaczne ilości grafik/tabel, korekta ta może wystąpić dwukrotnie. W przypadku wymaganych poprawek w pracy Autor jest każdorazowo szczegółowo proszony o weryfikację i ustosunkowanie się do uwag.

Pozycje wydawane w nakładach do 99 egzemplarzy drukowanych, oraz w nakładach powyżej 100 egzemplarzy drukowanych są rozsyłane do bibliotek uprawnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego.

PROCEDURA RECENZOWANIA NADSYŁANYCH PRAC

Etapy oceny
Etap I
Wstępna weryfikacja pracy na poziomie Wydawcy:
następuje ocena zgodności pracy z profilem Wydawnictwa oraz z wymogami formalnymi, poziomem językowym i zgodności z wymogami redakcyjnymi. Zostaje sprawdzona unikalność pracy (weryfikacja antyplagiatowa). W przypadku pozytywnej oceny pracy zostanie ona przekazana do recenzji.

Etap II
Recenzja zewnętrzna:
merytoryczna ocena pracy wykonywana przez zewnętrznego niezależnego recenzenta, będącego specjalistą w danej dziedzinie. Recenzent dokonuje oceny pracy pod kątem:
• zgodności pracy z tytułem;
• poprawności językowej;
• zastosowanej metodologii i narzędzi czy też znajomości problematyki;
• wykorzystania źródeł i rzetelności ich cytowania;
• struktury pracy oraz jakości edytorskiej.
Recenzent powinien odmówić dokonania recenzji jeżeli istnieje konflikt interesów.
W przypadku pozytywnej oceny oraz uwag do pracy recenzja pracy zostanie przedstawiona Autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do niej/wprowadzenie niezbędnych zmian w tekście. Po otrzymaniu poprawionej pracy lub odpowiedzi na uwagi recenzenta, praca zostanie przekazana do opracowania redakcyjnego.
W przypadku braku uwag recenzenta do recenzowanej pracy, Autor zostanie poinformowany o przyjęciu pracy, zostanie ona przekazana do opracowania redakcyjnego.
W przypadku odrzucenia pracy przez recenzenta bądź zasugerowania znacznych zmian w pracy, praca może trafić do ponownej recenzji u innego recenzenta zewnętrznego.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Kluczowym celem Wydawnictwa, jest troska zarówno o jak najwyższy poziom merytoryczny, jak również edytorski publikowanych pozycji. W tym celu, kierujemy się zasadami etyki wydawniczej, których to zaakceptowanie przez Autora jest obligatoryjnym warunkiem współpracy z naszym Wydawnictwem natomiast kluczowe są standardy opracowane przez Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org).
Każdy autor zobowiązany jest nadesłać skan lub oryginał odręcznie podpisanego „oświadczenia autora” (link), w którym potwierdza on m.in., iż praca nie narusza praw osób trzecich, jest ona wolna od wad prawnych oraz, iż nie została ona dotąd opublikowana drukiem, jak również iż, nie uczestniczy ona aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym. Nadesłanie tego dokumentu jest obligatoryjne.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia pracy do druku, która to została opracowana na niskim poziomie merytorycznym, narusza zasady etyki naukowej (plagiat lub autoplagiat, fałszowanie wyników badań, upowszechnianie nieprawdziwych informacji, ghostwritting, guest autorship) lub też rażąco łamie stosowane w wydawnictwie „wymogi redakcyjne”.
W celu zapewnienia ochrony antyplagiatowej stosujemy program/programy antyplagiatowy/we [np.: rapidus, plag.pl].
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology